за фонда

     С решение на Комисията за финансов надзор  1098-УПФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт"АД е дадено разрешение за управление на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 
     На 16.09.2008 г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 638/2008 г. е регистриран Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     Регистрационен код за Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" в НАП: 302

     Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД

     Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД .

     Банкова сметка на фонда: IBAN: BG88 UNCR 7000 1523 5593 47

     Попечителски съвет на Универсален
 пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт": Учреден януари 2009 г.