Нормативна уредба

  • Закони:

КОДЕКС за социално осигуряване:https://www.fsc.bg/?page_id=21669   

  •  Подзаконови нормативни актове:

Наредба N 3 от 29.06.2021 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупваните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество 

Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете 

НАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове 

НАРЕДБА № 19 от 08.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии 

Наредба N 33 от 29.06.2021 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд 

НАРЕДБА № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества 
    
Наредба N 47 от 02.07.2021 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигуротелните дружества

Наредба N 68 от 22.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове 

Наредба N 69 от 25.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост 

НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания 

Всички заинтересованите лица, биха могли да се запознаят с всички нормативни актове, които касаят дейността по пенсионно осигуряване на сайта на КФН :

https://www.fsc.bg/?page_id=21672