Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система
Нормативна уредба

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Нормативна уредба

  • Закони:

КОДЕКС за социално осигуряване: https://www.fsc.bg/d.php?id=25460

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица: https://nra.bg/wps/wcm/connect/nra.bg25863/e0daae38-32b9-40b7-8c21-ff7feed98935/ZDDFL+%281%29.rtf?MOD=AJPERES

ЗАКОН за корпоративното подоходно облаганеhttps://nra.bg/wps/wcm/connect/nra.bg25863/ed10ff12-b25a-4b07-827c-915979acef42/ZAKON+ZA+KORPORATIVNOTO+PODOHODNO+OBLAGANE_60.pdf?MOD=AJPERES

 

  •  Подзаконови нормативни актове:

Наредба N 3 от 29.06.2021 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупваните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Наредба N 12 от 22.06.2021 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за ДЗПО за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и ползване на резервите за гарантиране на минималната доходност


Наредба N 33 от 29.06.2021 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране 

   
Наредба N 47 от 02.07.2021 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигуротелните дружества

Наредба N 68 от 22.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове

Наредба N 69 от 25.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост