правилник на дпф

С Решение № 322-ДПФ / 21.04.2022г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, са одобрени измененията и допълненията в Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" Правилникът е приет от заседание на Съвета на директорите с Протокол №3 от 22.02.2022г. и Протокол №5 от 29.03.2022 г.

       

       Съгласно чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД  уведомява  осигурените лица за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд чрез публикация във вестниците "24 часа"  и "България днес".