Доброволен пенсионен фонд

    Доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране и осигуряване на спокойни старини .
   То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт).
  
   Осигуряването в ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” се осъществява чрез сключването на осигурителен договор между Дружеството и осигуреното лице. В него се посочва видът и размерът на осигурителнитe вноски - месечни, периодични или еднократни вноски.