СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

           АДРИАН НЕНОВ ДИМОВ
          Председател на съвета на директорите и Изпълнителен директор

      Образование
: Завършил е УНСС, гр.София 1979г. с квалификация "Магистър по икономика" и Академия за обществени науки и социално управление през 1987г. със специалност "Стопанско управление".
      Професионален опит:  Г-н Димов има дългогодишен богат професионален и управленски опит в сферата на застрахователния и пенсионноосигурителния сектор от 1991 година до момента. Участвал е като изпълнителен член или като член на Съвета на директорите в ръководствата на следните акционерни дружества:
    Застрахователна компания "ОРЕЛ" АД (сега ЗК "ДЖЕНЕРАЛИ" АД);
    Застрахователна компания " БАЛКАН" АД;
    Животозастрахователна компания "Феникс" АД;
    Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД;
    ИП "БУЛИНВЕСТМЪНТ" АД;
    "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ" АД;
    "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
От 2007 година е член на Института на вътрешните одитори в Република България.
С решение N9 от 06.01.2022 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД.       
 
        
        БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ЧАНКОВ
        Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор

         Образование: Магистър - икономист. Завършил е макроикономика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и има придобита специализация по "Управление на човешките ресурси". Завършил е и Технически университет - София и има придобита квалификация "Дипломиран машинен инженер" - магистър и е специализирал "Оптични уреди и лазерна техника".
    Професионален опит:Г-н Божидар Чанков има над 22 години богат професионален и управленски опит в сферата на пенсионноосигурителния сектор, както и в сферата на инвестиционната дейност. Заемал е длъжностите на директор "Продажби" и изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" АД, директор "Продажби" в ПОК "Доверие" АД, заместник изпълнителен директор "Търговска и оперативна дейност" в ПОД "Бъдеще" АД, заместник изпълнителен директор "Търговска дейност" в "Пенсионноосигурителен институт" АД. Заемал е и длъжностите на председател и член на Съвета на директорите и представляващ в ИП "АВС ФИНАНС" АД и УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД.
        В сферата на неправителствените организации е заемал длъжностите на председател, заместник председател  и федеративен секретар в Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците "Подкрепа".
        С решение N580 от 12.07.2022 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД. На 30.08.2022 е избран за член на СД от Общото събрание на дружеството, а на 31.08.2022 г. е избран за изпълнителен директор от Съвета на директорите на дружеството.

              СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ
              член на СД
        .
          Образование: инженерно - магистър, Технически университет София.
          Професионален опит:  Има 17 години опит в застраховането и пенсионното осигуряване.
             Бил е управител на 5 дружества с основна дейност - производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
С решение N493 от 22.03.2019 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД.

         МАРИЯ СТОЯНОВА МАСЛАРОВА-ГЪРКОВА
          член на СД
          Образование:
 
Завършила е Селскостопанска академия Г.Димитров, гр. София и Висша школа по финанси, отчетност и контрол - застрахователен мениджънт.
          Професионален опит: Има дългогодишен и богат професионален опит в застраховането. 
          От 1996 г до 2004 г работи като експерт в сферата на селскостопанското застраховане (направление аквизиция и ликвидация) последователно в ЗК "Български имоти", ЗАД "Левски Спартак" ЗК "Юпитер" и ЗК "Орел". През август 2004 г. започва работа в ЗК "Лев Инс" АД като директор "Регионални структури". От 2008 г. е член на Управителния съвет на компанията и Изпълнителен директор. През 2013 г. е избрана за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс' АД, които постове заема и към момента.
С решение N820 от 25.06.2019 г на КФН е одобрена за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД

        


         ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
          член на СД

       Образование:
 
Завършва "Застраховане и социално дело" в Стопанска академия "Димитър Ценов", гр. Свищов
    Професионален опит:
 
Към екипа на ЗК "Лев Инс" се присъединява през 2003 г., а от 2008 г. заема длъжността "Отговорен актюер" и член на Управителния съвет на компанията. През 2015 г. е номиниран за поста изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс" АД, който заема и в момента. Димитров изпълнява и отговорната функция по управление на риска в компанията и в "Животозастрахователен институт" АД. Член е на управителния съвет на  "Пенсионноосигурителен институт" АД, както и член на Българското актюерско дружество (БАД).
        Павел Димитров развива богата академична кариера - доктор по икономика и преподавател в СА "Димитър Ценов", гр. Свищов, във "Висшето училище по застраховане и финанси" (ВУЗФ) и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по дисциплините "Застрахователни продукти", "Актюерство", "Управление на риска в застрахователното дружество", "Анализ на застрахователната дейност", "Контрол в застраховането" и др.