Стойността на един дял в лева за 08.12.2021г. : за ППФ 1,66167лв. , за УПФ 1,66964лв. , за ДПФ 1,74343лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Съвет на директорите
Мениджърски състав
Осигурителни посредници
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

           ДОЙЧО ДИНЕВ ДОЙЧЕВ
        Председател на съвета на директорите и Изпълнителен директор

      Образование
: Завършил е Технически университет , гр. София 1971 г. с квалификация Електроинженер и Академия за обществени науки, град Москва 1979 г. с научна степен Доктор по история.
       
Професионален опит: Г-н Динев има дългогодишен и богат професионален и организационен опит. Заемал е отговорни държавни и обществени длъжности. Бил е председател на националната синдикална федерация "Метал Електро"(1982-1992 г.), съветник по социална политика на министър-председателя на Република България (1994-1997.) и др. С допълнително пенсионно осигуряване професионално се занимава от 2000 година до момента, като е заемал различни ръководни длъжности в пет от деветте пенсионноосигурителни компании, лицензирали фондове за допълнително пенсионно осигуряване. В "Пенсионноосигурителен институт" АД участва активно в управлението на дружеството като Заместник председател и член на Съвета на директорите от 02.10.2014 до 31.3.2018 г. и като Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от 05.07.2019.
 С решение N581 от 16.04.2019 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД     

          
 
        
          СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ
          Изпълнителен директор
       
.
          Образование: инженерно - магистър, Технически университет София.
          Професионален опит: Има 17 години опит в застраховането и пенсионното осигуряване.
             Бил е управител на 5 дружества с основна дейност - производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
С решение N493 от 22.03.2019 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД

         МАРИЯ СТОЯНОВА МАСЛАРОВА-ГЪРКОВА
          Член на СД
          Образование:
Завършила е Селскостопанска академия Г.Димитров, гр. София и Висша школа по финанси, отчетност и контрол - застрахователен мениджънт.
          Професионален опит: Има дългогодишен и богат професионален опит в застраховането. 
          От 1996 г до 2004 г работи като експерт в сферата на селскостопанското застраховане (направление аквизиция и ликвидация) последователно в ЗК "Български имоти", ЗАД "Левски Спартак" ЗК "Юпитер" и ЗК "Орел". През август 2004 г. започва работа в ЗК "Лев Инс" АД като директор "Регионални структури". От 2008 г. е член на Управителния съвет на компанията и Изпълнителен директор. През 2013 г. е избрана за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс' АД, които постове заема и към момента.
С решение N820 от 25.06.2019 г на КФН е одобрена за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД

        


         БИЛЯНА ЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
          Член на СД
         
Образование: "
Магистър" по специалност "право" с професионална квалификация "Юрист" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"; "Магистър" по специалност "Стопанско управление" с професионална квалификация "Магистър по икономика" Национален военен университет "Васил Левски".
         Професионален опит: Директор "Правна дирекция" на ЗК "Лев Инс" АД
        От 08.03.2004 г. до момента в "Правна дирекция" на ЗК "Лев Инс" АД. Със съществен принос в създаването, допълването и развитието на цялата вътрешно нормативна база на Компанията както и за ефективната работа на дирекцията.
С решение N821 от 25.06.2019 г на КФН е одобрена за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД