СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

           АДРИАН НЕНОВ ДИМОВ
        Председател на съвета на директорите и Изпълнителен директор

      Образование
: Завършил е УНСС, гр.София 1979г. с квалификация "Магистър по икономика" и Академия за обществени науки и социално управление през 1987г. със специалност "Стопанско управление".
      Професионален опит:  Г-н Димов има дългогодишен богат професионален и управленски опит в сферата на застрахователния и пенсионноосигурителния сектор от 1991 година до момента. Участвал е като изпълнителен член или като член на Съвета на директорите в ръководствата на следните акционерни дружества:
    Застрахователна компания "ОРЕЛ" АД (сега ЗК "ДЖЕНЕРАЛИ" АД);
    Застрахователна компания " БАЛКАН" АД;
    Животозастрахователна компания "Феникс" АД;
    Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД;
    ИП "БУЛИНВЕСТМЪНТ" АД;
    "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ" АД;
    "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
От 2007 година е член на Института на вътрешните одитори в Република България.
С решение N9 от 06.01.2022 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД.       
 
        
          СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ
          Изпълнителен директор
       
.
          Образование: инженерно - магистър, Технически университет София.
          Професионален опит: Има 17 години опит в застраховането и пенсионното осигуряване.
             Бил е управител на 5 дружества с основна дейност - производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
С решение N493 от 22.03.2019 г на КФН е одобрен за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД.

         МАРИЯ СТОЯНОВА МАСЛАРОВА-ГЪРКОВА
          Член на СД
          Образование:
Завършила е Селскостопанска академия Г.Димитров, гр. София и Висша школа по финанси, отчетност и контрол - застрахователен мениджънт.
          Професионален опит: Има дългогодишен и богат професионален опит в застраховането. 
          От 1996 г до 2004 г работи като експерт в сферата на селскостопанското застраховане (направление аквизиция и ликвидация) последователно в ЗК "Български имоти", ЗАД "Левски Спартак" ЗК "Юпитер" и ЗК "Орел". През август 2004 г. започва работа в ЗК "Лев Инс" АД като директор "Регионални структури". От 2008 г. е член на Управителния съвет на компанията и Изпълнителен директор. През 2013 г. е избрана за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс' АД, които постове заема и към момента.
С решение N820 от 25.06.2019 г на КФН е одобрена за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД

        

         БИЛЯНА ЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА
          Член на СД
         
Образование: "
Магистър" по специалност "право" с професионална квалификация "Юрист" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"; "Магистър" по специалност "Стопанско управление" с професионална квалификация "Магистър по икономика" Национален военен университет "Васил Левски".
         Професионален опит: Директор "Правна дирекция" на ЗК "Лев Инс" АД
        От 08.03.2004 г. до момента в "Правна дирекция" на ЗК "Лев Инс" АД. Със съществен принос в създаването, допълването и развитието на цялата вътрешно нормативна база на Компанията както и за ефективната работа на дирекцията.
С решение N821 от 25.06.2019 г на КФН е одобрена за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД

         ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
           Член на СД