мениджърски състав

Оперативното управление на "Пенсионноосигурителен институт" АД се осъществява от мениджърски екип в състав:

Адриан Димов - Председател на съвета на директорите
Славейко Гергинов - Изпълнителен директор
Божидар Чанков -  Изпълнителен директор
Стоян Иванов - Ръководител на служба вътрешен контрол
Красимир Викев - Главен счетоводител
Гергана Костова - Директор информационно обслужване
Веселин Манолов - Вътрешен одитор
Милена Митева - Директор инвестиции