мениджърски състав

Оперативното управление на "Пенсионноосигурителен институт" АД се осъществява от мениджърски екип в състав:

Адриан Димов - Изпълнителен директор
Славейко Гергинов - Изпълнителен директор
Стоян Иванов - Ръководител на служба вътрешен контрол
Красимир Викев - Главен счетоводител
Божидар Чанков - Зам. изпълнителен директор по търговска дейност
Гергана Костова - Директор информационно обслужване
Васил Миланов - Мениджър по управление на риска
Веселин Манолов - Вътрешен одитор
Милена Митева - Директор инвестиции