мениджърски състав

Оперативното управление на "Пенсионноосигурителен институт" АД се осъществява от мениджърски екип в състав:

Адриан Димов - Председател на СД и Изпълнителен директор
Божидар Чанков -  Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор
Стоян Иванов - Ръководител на служба вътрешен контрол
Еленица Трайкова - Главен счетоводител  
Гергана Костова - Директор информационно обслужване
Веселин Манолов - Вътрешен одитор
Милена Митева - Директор инвестиции
Владимир Ценков - Риск мениджър