органи на управление

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от:
 
 Адриан Ненов Димов - Председател на Съвета на директорите
 и Изпълнителен директор и от
  Славейко Петров Гергинов - зам. председател и Изпълнителен директор заедно.
 

 Съвет на директорите: 
    Адриан Ненов Димов
    Славейко Петров Гергинов
    Мария Стоянова Масларова - Гъркова
    Павел Валериев Димитров
   
 Биляна Енчева Вълчева

 Отговорен актюер:
  Траян Петров