органи на управление

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от:

 

  Адриан Ненов Димов - Изпълнителен директор и от Божидар Георгиев Чанков - Изпълнителен директор заедно.

 

 Съвет на директорите: 
    Адриан Ненов Димов
    Божидар Георгиев Чанков
    Славейко Петров Гергинов

    Мария Стоянова Масларова - Гъркова
    Павел Валериев Димитров
   
 

 Отговорен актюер:
  Траян Петров