Осигурителна система

Основните принципи на осигурителната система у нас са уредени в Кодекса за социално осигуряване.

Основната цел, която трябва да се постигне чрез новата система на пенсионно осигуряване е хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз с цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери.

Системата на пенсионното осигуряване в България се основава на развитието на т.нар. три стълба:
първи стълб - задължително държавно пенсионно осигуряване като елемент на Държавното обществено осигуряване;
втори стълб – допълнително задължително пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества;
трети стълб – допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. 

Първият стълб, това е държавното обществено осигуряване (ДОО), което дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За получаването на тази пенсия се правят задължителни осигурителни вноски в размер, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а пенсията се формира на базата на критерии, свързани с осигурителен доход, осигурителен стаж и други фактори.

Вторият стълб , това е допълнително задължително пенсионно осигуряване, което се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:
- професионален пенсионен фонд - задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд.Тази вноска е изцяло за сметка на работодателя. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО.
- универсален пенсионен фонд - задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигурителните вноски се правят всеки месец в размер, определен с Кодекса за социалното осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО.

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. Създадена е законова възможност за всеки, който желае да си осигури допълнителни доходи след пенсиониране да прави вноски за доброволна пенсия.
Новият тристълбов модел комбинира два различни принципа – разходо-покривният  /при държавното обществено осигуряване/ и капиталово–покривният /при допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване/.
Надзорът върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от
Комисията за финансов надзор. Комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", упражняват надзорните си правомощия в съответствие с КСО и Закона за Комисията за финансов надзор.

На основание чл. 122 д от КСО линк към лицензираните пенсионноосигурителни дружества https://www.fsc.bg/?page_id=21700