Стойността на един дял в лева за 08.12.2021г. : за ППФ 1,66167лв. , за УПФ 1,66964лв. , за ДПФ 1,74343лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система
Нормативна уредба

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Осигурителна система

Основните принципи на осигурителната система у нас са уредени в Кодекса за социално осигуряване.

Основната цел, която трябва да се постигне чрез новата система на пенсионно осигуряване е хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз с цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери.

Системата на пенсионното осигуряване в България се основава на развитието на т.нар. три стълба:
първи стълб - задължително държавно пенсионно осигуряване като елемент на Държавното обществено осигуряване;
втори стълб – допълнително задължително пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества;
трети стълб – допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. 

Първият стълб, това е държавното обществено осигуряване (ДОО), което дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За получаването на тази пенсия се правят задължителни осигурителни вноски в размер, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а пенсията се формира на базата на критерии, свързани с осигурителен доход, осигурителен стаж и други фактори.

Вторият стълб , това е допълнително задължително пенсионно осигуряване, което се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:
- професионален пенсионен фонд - задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд.Тази вноска е изцяло за сметка на работодателя. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО.
- универсален пенсионен фонд - задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигурителните вноски се правят всеки месец в размер, определен с Кодекса за социалното осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО.

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. Създадена е законова възможност за всеки, който желае да си осигури допълнителни доходи след пенсиониране да прави вноски за доброволна пенсия.
Новият тристълбов модел комбинира два различни принципа – разходо-покривният  /при държавното обществено осигуряване/ и капиталово–покривният /при допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване/.
Надзорът върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от
Комисията за финансов надзор. Комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", упражняват надзорните си правомощия в съответствие с КСО и Закона за Комисията за финансов надзор.