Стойността на един дял в лева за 08.12.2021г. : за ППФ 1,66167лв. , за УПФ 1,66964лв. , за ДПФ 1,74343лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

за дружеството

Пенсионноосигурителен институт“ АД е учреден с решение на Общото събрание на акционерите на 24.10.2007 г. и е получило лицензия № 03-ПОД/28.02.2008 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор. Дружеството е със седалище и адрес на управление София, п.к.1618, р-н Овча Купел, бул. Цар Борис III 136 В, вписано в Регистъра на търговските дружества на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството е с капитал: 9 840 000 лв (девет милиона осемстотин и четиридесет хиляди лв), разпределен в 9 840 поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1000 лева и с право на един глас.

Дружеството притежава сертификат 219/13 по ISO/IEC 27001:2013, удостоверяващ, че системата за управление на сигурността на информацията на "Пенсионноосигурителен институт" АД съответства на стандарта в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.


Уставът на дружеството е приет от Учредителното събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД на 24.10.2007 г. и е изменян и допълван от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.01.2008 г. и от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 07.07.2010 г, изменян и допълван от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2011 г.,изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.09.2014 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2015 г., изменян и допълван от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2016 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 17.01.2017 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 10.05.2019 г.,изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 05.07.2019 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.07.2021 г.