за дружеството

Пенсионноосигурителен институт“ АД е учреден с решение на Общото събрание на акционерите на 24.10.2007 г. и е получило лицензия № 03-ПОД/28.02.2008 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор. Дружеството е със седалище и адрес на управление София, п.к.1618, р-н Овча Купел, бул. Цар Борис III 136 В, вписано в Регистъра на търговските дружества на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

Предмет на дейност на дружеството: допълнително пенсионно осигуряване.

Дружеството е с капитал: 9 840 000 лв (девет милиона осемстотин и четиридесет хиляди лв), разпределен в 9 840 поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1000 лева и с право на един глас.

Дружеството притежава сертификат 219/13 по ISO/IEC 27001:2013, удостоверяващ, че системата за управление на сигурността на информацията на "Пенсионноосигурителен институт" АД съответства на стандарта в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.


Уставът на дружеството е приет от Учредителното събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД на 24.10.2007 г. и е изменян и допълван от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.01.2008 г. и от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 07.07.2010 г, изменян и допълван от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2011 г.,изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.09.2014 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2015 г., изменян и допълван от редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2016 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 17.01.2017 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 10.05.2019 г.,изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 05.07.2019 г., изменян и допълван от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 28.07.2021 г.