Документи

Заявление:

 
Заявление


Договори:


Договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия
Договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия
Договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане
Договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане и с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия
Договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст
Договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст и с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия


    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.190, ал.2, т.1-3 от КСО и чл.4, ал.2, т.19 от Наредба № 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

2022 г. - публикувани на 08.06.2023 г.
Годишен финансов отчетодиторски доклад 
и доклад за дейността на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт".