За пенсионери

Осигуреното лице придобива право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1. от КСО.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима пожизнено на пенсионера от определена дата, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му.

Пенсионноосигурителното дружество предоставя следните видове пенсии:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Пенсионноосигурителен институт АД изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне във фонда за изплащане на пожизнени пенсии на натрупаните средства по партидата на осигуреното лице в УПФ "Пенсионноосигуртелен институт" или на допълнения размер на средствата по партидата до размера на брутните осигурителни вноски в случаите, когато размерът на средствата по партидата е по-малък от сумата на брутните осигурителни вноски на лицето.