Архив новини 2015г.

Архив новини 2015г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/12/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ноември 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

БАДДПО стана пълноправен член на PensionsEurope.
Оригинален текст на български език на Прессъобщението .

Промяна в стойностите на един дял:
Съгласно чл. 21а, ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 04.11.2015 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката: 
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.41947 Нова стойност: 1.41928
УПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.46008 Нова стойност: 1.45979
ДПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.46944 Нова стойност: 1.46920

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/11/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец октомври 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/10/2015 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец септември 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/09/2015 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец август 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация в Държавен вестник бр.60 от 07/08/2015 г. от стр.142 до стр.160 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2014 г.


Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/08/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/07/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/06/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/05/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

26.03.2015 Писмо на БАДДПО относно проведения аукцион на ДЦК

26.03.2015 Писмо на БАДДПО относно провеждането на регулаторната политика на КФН

26.03.2015 Писмо на БАДДПО до Временната комисия на НС относно събирането на осигурителните вноски

25.03.2015 Пенсионните фондове отново предупредиха за проблемите с пенсионната система

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/04/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец Март 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/03/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/02/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

03.02.2015 г. ОТВОРЕНО ПИСМО на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/.

29.01.2015 г. В изпълнение на политиката на "Пенсионноосигурителен институт" АД за максимална прозрачност и информиране на осигурените лица за инвестициите на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на интернет страницата след приключване на всяко календарно тримесечие ще бъде публикувана пълна информация за структурата на инвестиционните портфейли на отделните фондове.

27.01.2015 г. ДЕКЛАРАЦИЯ на Международна федерация на дружествата администратори на пенсионни фондове (ФИАП).

24.01.2015 г. Пенсионноосигурителните дружества, управляващи универсални, професионални и доброволни пенсионни фондове в България, се обръщаме с настоящото ОТВОРЕНО ПИСМО към Вас и цялата общественост, за да опровергаем някои от разпространяваните напоследък в публичното пространство неистини за пенсионната система у нас.

19.01.2015г. ОТВОРЕНО ПИСМО от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) до Електронните печатни медии в Република България и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

09.01.2015г. ПРИЗИВ към тези, които подкрепят внесения до Омбусмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност.

09.01.2015 г. СИГНАЛ до Омбусмана на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/01/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

06.01.2015: На основание чл.144, ал.2 и чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД съобщава за следните изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд: 1. В Правилника на УПФ: в частта „Използвани съкращения” относно Наредба за прехвърляне на пенсионни права; чл.8, ал.2, т.1, ал.6, ал.7 и ал.12; чл.25, ал.5; чл. 28, ал.2 и ал.5; чл.30, ал.1, т. 5; чл.62г; чл.74, ал. 5 и ал. 10 и § 1 от Преходните и заключителни разпоредби. 2. В Правилника на ППФ- в частта „Използвани съкращения” относно Наредба за прехвърляне на пенсионни права; чл.8, ал.2, т.1, ал.5, ал.6 и ал.11; чл.25, ал.5; чл.28, ал.2 и ал.5; чл.30, ал.1, т. 5; чл.61г; чл.73, ал. 5 и ал. 10 и § 1 от Преходните и заключителни разпоредби. 3. В Правилника на ДПФ-чл.28, ал.5; чл.29, ал.2 и ал.4; чл.31, ал.4; чл.76, ал. 5 и ал. 9 и § 1 от Преходните и заключителни разпоредби. Промените в правилниците на УПФ и ППФ са извършени поради изменения в нормативната уредба, както и във връзка с препоръки на Комисията за финансов надзор. Промените в правилника на ДПФ са извършени във връзка с препоръки на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си и да прехвърлят средства от съответния фонд при несъгласие с извършени промени в съответния правилник, ако в тримесечен срок от настоящото уведомление подадат заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от съответния правилник се извършва в сградата на „Пенсионносигурителен институт” АД- гр. София, бул.”Черни връх” 51Д, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.30 ч., както и на електронната страница на дружеството-www.pensionins.com

Д E К Л А Р А Ц И Я на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета към Декларацията