Фонд за изплащане на пожизнени пенсии

ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ – булстат 180742908

Правила на ФИПП


Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Пенсионноосигурителен институт“
е създаден при определяне на първата пожизнена пенсия, с решение по протокол No 8/12.05.2022 г. на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

ФИПП е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, с решение на Комисията за финансов надзор No 388 от 19.05.2022 г.

ФИПП е регистриран в регистър БУЛСТАТ, управляван от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ - 180742908.

Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД.

Банкова сметка на фонда: IBAN: BG08UNCR70001524907050

Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД.

Инвестиционен консултант: Ивайло Стоянов


Информация за лица с пожизнени пенсии