Фонд за разсрочено плащане

ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ – булстат 177530012

Правила на ФРП

Фонд за разсрочени плащания „Пенсионноосигурителен институт“ е създаден с решение по протокол №13 от 30.09.2021 г. на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД,

ФРП е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, с решение на Комисията за финансов надзор No от 749 от 12.10.2021 г.

ФРП е регистриран в регистър БУЛСТАТ, управляван от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код по БУЛСТАТ - 177530012.

Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД

Банкова сметка на фонда: IBAN : BG22UNCR70001524580684

Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД.

Инвестиционен консултант: Ивайло Стоянов


Информация за лица с разсрочено плащане