Защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, "Пенсионноосигурителен институт" АД се стреми да защити предоставените от осигурените лица данни, и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им, Регламентът (ЕС) 2016/679 (Общият регламент относно защитата на данните, който влиза в сила от 25 май 2018г) им предоставя редица права: право на достъп и право на информация, право на коригиране, право на изтриване, право на преносимост на данни, право на ограничаване на обработването, право на възражение и др.
Условията, при които могат да бъдат упражнявани тази права, са отразени в "Политика за защита на личните данни" .

Формуляри с които, клиентите на Пенсионноосигурителен институт" могат да упражняват правата си съгласно Регланета:
 - Формуляр за упражняване на права на субект на лични данни
- Формуляр за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни от субекта на лични данни


Искане за упражняване на права на субектите на лични данни могат да бъдат изпращани на имейл адрес: dpo-poi@pensionins.com