КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ДПФ

Поради невъзможност към настоящия момент да се  изпълни условието на императивната норма  на чл.5.ал.2. от Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване ,  приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г., консултативния съвет към ДПФ"Пенсионноосигурителен институт" не е учреден.