Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Видове пенсии и плащания
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

електронно заявление

подаване на електронно заявление

Заявлението за промяна на участие може да се подава от осигуреното лице като електронен документ по реда на закона за електронния документ и електронния подпис (Електронно заявление).
ФУНКЦИОНАЛНОСТ:Това дава възможност да се реализира електронна комуникация между осигурените лица и Пенсионноосигурителен институт АД, чрез подаване и обработка на електронни документи подписани с квалифициран електронен подпис, прикачване и изпращане на предварително генерирани документи (заявление, осигурителен договор, копия от документи удостоверяващи промяна на имената или единния граждански номер и др.), своевременно уведомяване на лицата по e-mail за коректно или некоректно попълване на данните по заявленията.
ПОЛЗИ: Електронното заявление е достъпно по всяко време на денонощието и подаването на заявлението за промяна на участие спестява разходи на физическото лице за нотариална заверка и посещаване на офис на дружеството.

Електронните формуляри на заявленията и сключваните във връзка с тях осигурителни договори са изготвени във формата и със съдържанието на образците на хартиен носител - съгласно Наредба 3 от 24.09.2003 на КФН, изм.на 7.10.2011.
Пенсионноосигурителното дружество  не приема заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни. За съдействие при извършване на всички действия за подаване на заявление за промяна на участие изпращайте въпросите си на e-mail: head@pensionins.com или се обаждайте на Моб.тел: 0879 333 857.
Тази услуга е предназначена за физически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис.
За да подадете електронно заявление е необходимо да притежавате валиден сертификат, отговарящ на изискванията за квалифициран електронен подпис (КЕП). Такъв сертификат може да получите от доставчиците за удостоверения за КЕП. Удостоверения за квалифициран електронен подпис на доставчиците на удостоверителни услуги, могат да бъдат изтеглени от уеб сайтовете им или получени на място от съответния доствчик.
1. „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД     http://www.stampit.org/
2.  „БАНКСЕРВИЗ“ АД http://www.b-trust.org/
3. "ИНФОНОТАРИ" ЕАД http://www.infonotary.com/
4. „СПЕКТЪР” АД http://www.spektar.org/
5.„СЕП БЪЛГАРИЯ” АД http://e-sign.mobisafe.bg/

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ЛИЧНО, от лицето което желае да промени пенсионния фонд, в които членува. Преди да започнете попълване на заявлението трябва да се запознаете с предоставената Ви "Основна информация за осигурените лица"  . Тя ще ви помогне да се ориентирате по-добре в процедурата по промяна на участие и да се запознаете с основните характеристики на избрания от вас фонд.

 Подаване на заявление и сключване на осигурителен договор:    ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна на участие     се подава като се разпечата, попълнят се празните полета, сканира се и по е-mail се изпраща подписано с квалифициран електронен подпис. Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се попълва и подписва и осигурителен  ДОГОВОР  (При получаване на е-заявление, дружеството установява валидността на квалифицирания електронен подпис, проверява попълнените данни и електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес. Желателно в e-maila да посочите телефон за контакт с Вас. 

 Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие: В началото на месеца, проверете проверете дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ, можете да подадете ВЪЗРАЖЕНИЕ , по електронен път, само когато заявлението е подадено като електронен документ.

 Оттегляне на подадено заявление: Вие можете да оттеглите до 5-то число на месеца, в който се прехвърлят средствата, като подадете в "новото" дружество  ИСКАНЕ   като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

 Прехвърляне на средствата: Средствата на всички осигурени лица се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества. В срок от 7 работни дни след прехвърляне на средствата "старото" дружество ще Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.