Инвестиционни резултати и риск

        Постигнати инвестиционни резултати и риск

Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
    

 

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2009

8.45%

2.96%

2.61

-

2010

6.19%

1.71%

3.36

-

2011

2.61%

1.96%

0.89

-

2012

9.1%

1.56%

5.68

-

2013

5.21%

1.46%

3.51

6.29

2014

5.77%

1.92%

2.96

5.76

2015

2.54%

1.97%

1.35

5.02

2016

4.29%

1.86%

2.48

5.36

2017

4.77%

1.27%

4.03

4.51

2018

-3.27%

1.75%

-

2.77

2019 

 3.69%

 1.22%

 3.34

 2.36

2020

-1.39%

3.63%

-

1.56

2021

5.01%

1.82%

3.02

1.70

31.12.2019г.-31.12.2021г.*

1.76%

2.88%

0.78

-

*Постигнатата номинална доходност и равнище на инвестиционен риск при управлението на активите на УПФ "Пенсионноосигурителен институт" за периода 31.12.2019г. - 31.12.2021г. на годишна база.


Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор, http://www.fsc.bg
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и съответно стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на УПФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите на  тук.