Инвестиционна политика на Професионален пенсионен фонд

При инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт", Дружеството следва балансирана инвестиционна стратегия и спазва принципите на надежност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.  
  
Инвестиционна политика  от 16.06.2021 на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Инвестиционна политика  до 16.06.2021 на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".


2022 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2022 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2022 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2022 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2022 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

2023 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2023 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 


    ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.