Инвестиции на Доброволен пенсионен фонд

    Средствата на доброволния пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" се инвестират от Дружеството при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица и в съответствие с инвестиционната политика на Фонда.

Инвестиционна политика от 16.06.2021 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт".

Инвестиционна политика  до 16.06.2021
 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт".

2022 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2022 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2022 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2022 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2022 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

2023 година
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2023 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

     ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.