Осигурителни посредници

 Осигурителният посредник е свързващото звено между Дружеството и всички осигурени лица.
 Той е пенсионен консултант на осигуреното лице и има право да предлага продуктите на Дружеството.
 Получава безплатно професионално и компетентно фирмено обучение.
 Упражнява дейност с умение, компетентност и старание.
 Дружеството дава на посредника  карта, която го легитимира при упражняване на дейността му.

 От 13.02.2014, Зам. председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" утвърди нови образци на документи, с които се легитимират лицата, упражняващи дейност по осигурително посредничество, както следва:
Образец 1 - утвърден с Решение 152-ПОД от 13.02.2014 - за осигурителен посредник-физическо лице ;
Образец 2 - утвърден с Решение 152-ПОД от 13.02.2014 - за лице, упълномощено от осигурителен посредник-юридическо лице;Легитимационен документ
След изтичане на шест месеца от влизане в сила на Решение 152-ПОД/13.02.2014, лицата упражняващи дейност по осигурително посредничество могат да се идентифицират само с един от новите образци.