Стойността на един дял в лева за 08.12.2021г. : за ППФ 1,66167лв. , за УПФ 1,66964лв. , за ДПФ 1,74343лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Съвет на директорите
Мениджърски състав
Осигурителни посредници
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Осигурителни посредници

 Осигурителният посредник е свързващото звено между Дружеството и всички осигурени лица.
 Той е пенсионен консултант на осигуреното лице и има право да предлага продуктите на Дружеството.
 Получава безплатно професионално и компетентно фирмено обучение.
 Упражнява дейност с умение, компетентност и старание.
 Дружеството дава на посредника  карта, която го легитимира при упражняване на дейността му.

 От 13.02.2014, Зам. председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" утвърди нови образци на документи, с които се легитимират лицата, упражняващи дейност по осигурително посредничество, както следва:
Образец 1 - утвърден с Решение 152-ПОД от 13.02.2014 - за осигурителен посредник-физическо лице ;
Образец 2 - утвърден с Решение 152-ПОД от 13.02.2014 - за лице, упълномощено от осигурителен посредник-юридическо лице;Легитимационен документ
След изтичане на шест месеца от влизане в сила на Решение 152-ПОД/13.02.2014, лицата упражняващи дейност по осигурително посредничество могат да се идентифицират само с един от новите образци.