Осигурителни посредници

 Осигурителният посредник е свързващото звено между Дружеството и всички осигурени лица.
 Той е пенсионен консултант на осигуреното лице и има право да предлага продуктите на Дружеството.
 Получава безплатно професионално и компетентно фирмено обучение.
 Упражнява дейност с умение, компетентност и старание.
 Дружеството дава на посредника  карта, която го легитимира при упражняване на дейността му.

На 18.04.2022 год. Зам. председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" утвърди нови образци на документи, с които се легитимират лицата, упражняващи дейност по осигурително посредничество, както следва:

Образец 1 - утвърден с Решение 313-ПОД от 18.04.2022 - за осигурителен посредник-физическо лице;
Образец 2 - утвърден с Решение 313-ПОД от 18.04.2022 - за лице, упълномощено от осигурителен посредник-юридическо лице.
Легитимационен документ

На основание на чл. 123 г ал.5 от КСО - https://eis.fsc.bg/services/513/ - линк към публичен регистър на КФН за осигурителните посредници юридически и физически лица.