Инвестиционната политика на "Пенсионноосигурителен институт" АД се осъществява посредством анализ и следене динамичността на капиталовия пазар. Инвестирането на активите на професионалния, универсалния и доброволния пенсионни фондове се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване и съгласно Правилниците за организацията и дейността на фондовете.
   МЕТОДИКА за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД.