ДОКУМЕНТИ

           ЗАЯВЛЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ и ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Заявление за прехвърляне - ДПФ 

Основна информация за осигурените лица  за промяна на участие
Основна информация за осигурените лица  лични вноски
Основна информация за осигурените лица  осигурители
Публично оповестяване на информация съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
Заявление за промяна на лични данни 
Заявление за изтегляне на средства и неговите приложения: Образец 2 ; Образец 3 ; Образец 4 
    

     ДОГОВОРИ
  Договор за ДПФ - с лични вноски и неговите приложения: Образец 1 
  Договор за ДПФ - с осигурител  и неговите приложения: Приложение1 ;Приложение2  ;Приложение3 
Договор за ДПФ - от друг осигурител  и неговите приложения: Приложение 1А 
Договор за ДПФ  за средства прехвърлени от доброволни пенсионни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества, за сметка на осигурител и негоеите приложения: Образец 1 

    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.190, ал.2, т.1-3 от КСО и чл.4, ал.2, т.19 от Наредба № 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.


2023 г.  - публикувани на 27.06.2024 г.
Годишен финансов отчет,  одиторски доклад  и доклад за дейността  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2022 г.  - публикувани на 08.06.2023 г.
Годишен финансов отчет, одиторски доклад 
и доклад за дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2021 г.  - публикувани на 29.06.2022 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад 
и доклад за дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2020 г.
Годишен финансов отчет , одиторски доклад и доклад за дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2019 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад   и доклад за дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2018 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад  и доклад за дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2017 г.
Годишен финансов очтет ,  одиторски доклад  и доклад за дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2016 г.
Годишен финансов очтет  и одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2015 г.
Годишен финансов очтет и одиторски доклад  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2014 г.
Годишен финансов очтет и одиторски доклад  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2013 г.
Годишен финансов отчет и одитордки докладна Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2012 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2011 г.
Годишен финансов отчет на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2010 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2009 г.
Годишен финансов отчет  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Финансови отчети по образец на КФН на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".